Tsa, Tsha, Dza, Wa-e

Tibetan calligraphy classroom : draw the tibetan letters (5/8)

TSA

TSHA

DZA

WA